Statut

Statut Fundacji Vocati

z dnia 13. 06. 2016r

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja Vocati, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego i postanowień niniejszego statutu.

Fundacjazostała ustanowiona przez: Angelikę Talarek i Artura Bukowskiego, zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Huberta Perycza w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Rzymowskiego 34, w dniu 13.06.2016.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 4

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do innych podmiotów, w tym partnerstw i fundacji.

Fundacja ma prawo używać pieczęci i symboli.

Fundacja może prowadzić działalności gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest wsparcie kobiety i mężczyzny w realizacji ich powołania do życia, miłości, macierzyństwa i ojcostwa przeżywanego w rodzinie a także w samotności, zgodnie z chrześcijańską wizją człowieka.

§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność społeczną, edukacyjną, wychowawczą, profilaktyczną, kulturalną, sportową i turystyczną, a w szczególności poprzez:

organizowanie poradnictwa, psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego, małżeńskiego, rodzinnego, prawnego i innych.

prowadzenie działalności konsultacyjnej i doradczej

organizowanie i prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych.

prowadzenie działań profilaktycznych,

organizowanie obozów wypoczynkowych, obozów sportowych, wycieczek krajoznawczych, rajdów, wyjazdów na imprezy sportowe, organizowanie festynów, seminariów, konferencji, kongresów, szkoleń, kursów, spotkań, prelekcji, odczytów, wykładów oraz innych przedsięwzięć,

organizowanie i udział w imprezach masowych, festynach, turniejach, festiwalach, koncertach, wystawach i wernisażach

organizowanie, prowadzenie i wspieranie placówek edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych a także klubów sportowych

promocję i prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu

działalność wydawniczą, wydawanie płyt, albumów, biuletynów, czasopism i książek

produkcję filmów i materiałów fonograficznych,

prowadzenie serwisów internetowych,

organizowanie i prowadzenie pomocy społecznej i działalności charytatywnej

udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia osobom potrzebującym,

organizację wolontariatu, w tym szkolenie wolontariuszy,

fundowanie stypendiów

Rozdział III. Majątek i przychody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.500 zł (tysiąc pięćset złotych) oraz inne środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

Majątek nabyty w czasie trwania Fundacji obejmuje wszelkie składniki materialne lub niematerialne, takie jak pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchomości, dobra niematerialne lub prawa, a także know-how, prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa do baz danych) oraz prawa własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe).

Zarząd majątkiem Fundacji sprawuje Zarząd i winien przy tym kierować się Celami Statutowymi Fundacji oraz postanowieniami Statutu oraz innymi aktami wydanymi na jego podstawie.

Nie jest dopuszczalne:

(1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie jej organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

(2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

(3) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

(4) nabywanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 8

1. Rok finansowy Fundacji rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku kalendarzowego i kończy się 31 grudnia roku kalendarzowego.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym także celowe.

4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Prowadzenie przez Fundację nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego jest prowadzone przy pomocy rachunkowo wyodrębnionych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności.

§ 9

1. Dochody Fundacji pochodzą z:

darowizn, spadków, zapisów,

dotacji i subwencji, refundacji i grantów od osób prawnych,

zbiórek publicznych,

majątku ruchomego i nieruchomego oraz z odsetek od lokat bankowych

odpłatnej działalności statutowej fundacji

odsetek i lokat bankowych

świadczeń pieniężnych na cel społeczny, o których mowa w przepisach prawa cywilnego i przepisach podobnych

ze środków przekazanych przez sponsorów Fundacji.

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 10

Władzami Fundacji są:

Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

Możliwe jest tworzenie innych organów Fundacji. Organy te tworzy Rada Fundacji lub Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

Pierwszy skład organu, o którym mowa w ust. 2, ustala: a) w przypadku, gdy tworzącym organ jest Rada – Rada Fundacji; b) w przypadku, gdy tworzącym organ jest Zarząd – Zarząd, za zgodą Rady Fundacji

Zarząd Fundacji

§ 11

Zarząd składa się od 2 do 3 osób.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Członkiem Zarządu może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Kolejny skład jest wybierany przez Radę.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Rady.

W przypadku, gdy w Zarządzie brak jest członków Zarządu, Rada może oddelegować jednego ze swych członków do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu do czasu powołania członków Zarządu. W okresie oddelegowania członkostwo w Radzie Fundacji oddelegowanego członka ulega zawieszeniu.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu sprawowanej funkcji. Wynagrodzenie oraz sposób jego wypłacania ustalany jest przez Radę Fundacji.

Pracami Zarządu kieruje Prezes wybrany przez Radę Fundacji.

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

śmierci członka Zarządu,

odwołania przez Radę Fundacji.

Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 12

Zarząd Fundacji:

a) opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji, w tym roczne preliminarze kosztów działalności Fundacji,

b) składa Radzie coroczne sprawozdanie ze swej działalności i działalności Fundacji,

c) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,

d) przyjmuje dotacje, darowizny, spadki, subwencje, granty i zapisy,

e) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz za wyniki z działalności finansowej i gospodarczej,

f) prowadzi ewentualną działalność gospodarczą Fundacji,

g) podejmuje decyzje o przystąpieniu do innych podmiotów;

h) ustala warunki zatrudnienia i wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenie pracowników Fundacji,

i) zatwierdza regulaminy przyznawania stypendiów przez Fundację, uchwala i zmienia akty założycielskie, statuty i regulaminy placówek ufundowanych przez Fundację,

k) prowadzi inne sprawy nie zastrzeżone dla Rady.

§13

Fundację reprezentuje Prezes Zarządu działający samodzielnie.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają jednoosobowo Prezes Zarządu lub jednoosobowo Wiceprezes Zarządu.

Następujące czynności wymagają uprzedniej zgody Rady Fundacji:

rozporządzenie majątkiem lub zaciągnięcie zobowiązania, którego jednorazowa wartość przekracza kwotę 50 000 zł,

w przypadku świadczeń okresowych, rozporządzenie majątkiem lub zaciągnięcie zobowiązania, których łączna wartość w ciągu kolejnych 12 kolejnych miesięcy, poczynając od pierwszego świadczenia, przekracza kwotę 50 000 zł,

wydatkowanie środków na cele inne niż statutowe,

zawarcie umowy na czas dłuższy niż 36 miesięcy,

§14

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Rada Fundacji

§15

Rada jest organem nadzorczym Fundacji odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru.

Członkiem Rady może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Członkowie Rady:

nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rada składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.

Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

odwołania, o którym mowa w punkcie 6. niniejszego paragrafu,

śmierci członka.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

7. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§16

Do kompetencji Rady należy:

a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

b) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;

c) powoływanie i odwoływanie, członków Zarządu Fundacji;

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium za okresy roczne;

e) opiniowanie ustalonej przez Zarząd Fundacji organizacji wewnętrznej Fundacji;

f) uchwalanie szczegółowych Regulaminów Fundacji

g) ustalanie form ewentualnego zatrudnienia i wynagrodzenia członków Zarządu, Rady Fundacji;

h) podejmowanie ostatecznej decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją;

i) wyrażenie zgody na czynności podejmowane przez Zarząd, o których jest mowa w § 13 ust. 3.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.

Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji nie rzadziej niż raz na kwartał.

O terminie posiedzenia Rady Fundacji członkowie Rady są powiadamiani 7 dni przed planowanym terminem obrad telefonicznie, faksem, drogą mailową bądź innych telekomunikacyjnych środków porozumiewania się na odległość.

Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

Obrady Rady prowadzone są przez Przewodniczącego lub wskazanego przez niego członka Rady.

Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane. Protokół, po sprawdzeniu, jest podpisywany przez prowadzącego.

W posiedzeniu Rady Fundacji mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu a także inne osoby zaproszone przez członków Rady Fundacji w celach doradczych.

Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane drogą pisemną i/lub przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych środków porozumiewania się na odległość (np. e-mail), z wyłączeniem uchwał dotyczących składu osobowego organów Fundacji.

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że Statut przewiduje inaczej, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy składu jej członków. W przypadku równej liczby głosów oddanych decyduje głos Przewodniczącego.

Na każde posiedzenie Rady Fundacji, Zarząd zobowiązany jest składać Radzie sprawozdanie ze wszystkich, istotnych czynności podjętych przez Fundację w okresie sprawozdawczym.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana nie może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 18

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 19

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku trwałego wyczerpania się środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

4. Likwidację prowadzi Likwidator powołany przez Radę Fundacji.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.